Quần áo, Đồng phục công nhân xây dựng, May quần áo công nhân